СКОПЈЕ ДИШЕ
Квалитет на воздух и измерени вредности
22.07.2024
12:59:57
НИВОА И БОИ НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ЗАГАДУВАЧИ ПРЕМА ЕУ (CITEAIR)

PM10 (μg/m
³), NO2(μg/m³), SO2 (μg/m³), CO (mg/m³)
Резултатите се однесуваат на 1 часовни просеци
0.00 °C
0.00 %RH
0 km/h