СКОПЈЕ ДИШЕ
Квалитет на воздух и измерени вредности
02.02.2023
13:19:44
НИВОА И БОИ НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ЗАГАДУВАЧИ ПРЕМА ЕУ (CITEAIR)

PM10 (μg/m
³), NO2(μg/m³), SO2 (μg/m³), CO (mg/m³)
Резултатите се однесуваат на 1 часовни просеци
8.55 °C
49.55 %RH
2.7 km/h