СКОПЈЕ ДИШЕ
Квалитет на воздух и измерени вредности
06.06.2023
01:33:07
НИВОА И БОИ НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ЗАГАДУВАЧИ ПРЕМА ЕУ (CITEAIR)

PM10 (μg/m
³), NO2(μg/m³), SO2 (μg/m³), CO (mg/m³)
Резултатите се однесуваат на 1 часовни просеци
18.93 °C
90.52 %RH
0.58 km/h