СКОПЈЕ ДИШЕ
Квалитет на воздух и измерени вредности
17.06.2024
22:00:41
НИВОА И БОИ НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ЗАГАДУВАЧИ ПРЕМА ЕУ (CITEAIR)

PM10 (μg/m
³), NO2(μg/m³), SO2 (μg/m³), CO (mg/m³)
Резултатите се однесуваат на 1 часовни просеци
0.00 °C
0.00 %RH
0 km/h