СКОПЈЕ ДИШЕ
Квалитет на воздух и измерени вредности
27.03.2023
22:54:41
НИВОА И БОИ НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ЗАГАДУВАЧИ ПРЕМА ЕУ (CITEAIR)

PM10 (μg/m
³), NO2(μg/m³), SO2 (μg/m³), CO (mg/m³)
Резултатите се однесуваат на 1 часовни просеци
8.00 °C
82.38 %RH
1.94 km/h