СКОПЈЕ ДИШЕ
Квалитет на воздух и измерени вредности
29.05.2024
19:54:18
НИВОА И БОИ НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ЗАГАДУВАЧИ ПРЕМА ЕУ (CITEAIR)

PM10 (μg/m
³), NO2(μg/m³), SO2 (μg/m³), CO (mg/m³)
Резултатите се однесуваат на 1 часовни просеци
21.05 °C
57.11 %RH
2.56 km/h