СКОПЈЕ ДИШЕ
Квалитет на воздух и измерени вредности
29.11.2022
09:46:28
НИВОА И БОИ НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ЗАГАДУВАЧИ ПРЕМА ЕУ (CITEAIR)

PM10 (μg/m
³), NO2(μg/m³), SO2 (μg/m³), CO (mg/m³)
Резултатите се однесуваат на 1 часовни просеци
2.83 °C
90.08 %RH
1.22 km/h