СКОПЈЕ ДИШЕ
Квалитет на воздух и измерени вредности
Скопје:К. Вода
Тип: Airpointer
Доминантен загадувач
PM 10 38.53 μg/m 3
Време на вчитување: 09:25 27.11.2021
Податоците се ажурираат на секои 5 минути
Ниво на загадување
7.00 °C
102.50 %RH
1.19 km/h
PM10
38.53 μg/m³
Ниско
NO2
16.21 μg/m³
Многу ниско
SO2
6.71 μg/m³
Многу ниско
CO
1.74 mg/m³
Многу ниско
Вредности за NO2
Вредности за NO2
Вредности за NO2
Вредности за CO