СКОПЈЕ ДИШЕ
Квалитет на воздух и измерени вредности
Скопје: Центар
22.07.2024
11:54:14
Доминантен загадувач
PM 10 0 μg/m 3
Време на вчитување: 16:03 17.07.2024
Податоците се ажурираат на секои 5 минути
  Ниво на загадување
0.00 °C
0.00 %RH
0 km/h