СКОПЈЕ ДИШЕ
Квалитет на воздух и измерени вредности
Скопје: Центар
28.09.2023
15:18:43
Доминантен загадувач
PM 10 0 μg/m 3
Време на вчитување: 14:55 28.09.2023
Податоците се ажурираат на секои 5 минути
  Ниво на загадување
0.00 °C
0.00 %RH
0 km/h