СКОПЈЕ ДИШЕ
Квалитет на воздух и измерени вредности
Скопје: Центар
29.11.2022
08:37:39
Доминантен загадувач
PM 10 50.84 μg/m 3
Време на вчитување: 08:35 29.11.2022
Податоците се ажурираат на секои 5 минути
  Ниво на загадување
2.48 °C
93.10 %RH
0.94 km/h