СКОПЈЕ ДИШЕ
Квалитет на воздух и измерени вредности
Скопје: Центар
15.04.2024
19:36:45
Доминантен загадувач
PM 10 7.14 μg/m 3
Време на вчитување: 20:31 15.04.2024
Податоците се ажурираат на секои 5 минути
  Ниво на загадување
26.63 °C
27.59 %RH
2.02 km/h