СКОПЈЕ ДИШЕ
Квалитет на воздух и измерени вредности
Скопје: Центар
27.03.2023
21:51:41
Доминантен загадувач
PM 10 7.4 μg/m 3
Време на вчитување: 22:49 27.03.2023
Податоците се ажурираат на секои 5 минути
  Ниво на загадување
7.62 °C
86.78 %RH
4.5 km/h