СКОПЈЕ ДИШЕ
Квалитет на воздух и измерени вредности
Скопје: Центар
29.11.2022
07:46:14
НИВОА И БОИ НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ЗАГАДУВАЧИ ПРЕМА ЕУ (CITEAIR)
*Се однесува на часовни просеци