СКОПЈЕ ДИШЕ
Квалитет на воздух и измерени вредности
Скопје: Центар
22.07.2024
10:52:39
НИВОА И БОИ НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ЗАГАДУВАЧИ ПРЕМА ЕУ (CITEAIR)
*Се однесува на часовни просеци