СКОПЈЕ ДИШЕ
Квалитет на воздух и измерени вредности
Скопје: Центар
26.02.2024
00:05:01
НИВОА И БОИ НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ЗАГАДУВАЧИ ПРЕМА ЕУ (CITEAIR)
*Се однесува на часовни просеци