СКОПЈЕ ДИШЕ
Квалитет на воздух и измерени вредности
Скопје: Центар
05.06.2023
23:22:18
НИВОА И БОИ НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ЗАГАДУВАЧИ ПРЕМА ЕУ (CITEAIR)
*Се однесува на часовни просеци